ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

 1. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้ ในการขายสินค้า (ซึ่งหมายความถึงการให้บริการด้วย) และรายละเอียดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 2. การใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างต่อเนื่อง หรือเพียงบางขณะ ถือว่าลูกค้า รับทราบและตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากลูกค้าไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้รวม ตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ ลูกค้าสามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา  
 3. ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการ ระหว่าง Oon Organic กับลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้ 
 4. ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ Oon Organic ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการขายสินค้า กับบุคคลวิกลจริต หรือเป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย  
 5. เมื่อลูกค้าเข้าใช้บริการเว็บไซต์ Oon Organic ถือว่าลูกค้ายอมรับข้อตกลงนี้ทุกประการและลูกค้ายินยอมให้ Oon Organic ดำเนินการจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ ไม่ว่าลูกค้าจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซต์ก่อนหรือไม่ก็ตาม
 6. การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือ การปฏิเสธ และ/หรือ การยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดย ลูกค้า ลูกค้าย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ
 7. สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ หากสินค้าหมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า Oon Organic ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าไว้ จนกว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อมีอยู่ หรือ ลูกค้าจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
 8. รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซต์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น คุณภาพ และสี ของสินค้าที่ แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์
 9. เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซต์แล้วถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น คำสั่งซื้อจะมีผลก็ต่อเมื่อ ทาง Oon Organic ได้ทำการตอบรับคำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
 10. ในกรณีที่สินค้าไม่มี หรือเลิกทำการผลิต หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถตอบรับคำสั่งซื้อกับลูกค้าได้ Oon Organic จะทำการแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือแจ้งให้ลูกค้าแก้ไขรายการสั่งซื้อใหม่ หรือกรณีอื่นๆ ต่อไป
 11. รายละเอียดของสินค้า ราคา และขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ Oon Organic ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการชำระเงิน

ราคาสินค้าที่ได้ตกลงทำการซื้อขาย และ/หรือ รับบริการ จะถือเป็นราคาแน่นอน ก็ต่อเมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อจนครบขั้นตอนแล้วเสร็จเป็นสำคัญ ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร หรืออื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ Oon Organic กำหนด

การส่งสินค้า

สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ทางเว็บไซต์เป็นสำคัญ โดย Oon Organic อาจแจ้งถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ ผ่านช่องทางอีเมล หรือ SMS หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่ Oon Organic กำหนด

ข้อกำหนดความรับผิดชอบ

Oon Organic จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซต์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ไม่เป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการในรูปแบบใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

การคืนสินค้า/การคืนเงิน

Oon Organic ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใดๆรวมทั้งการคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบเท่านั้น

 1671
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์