Oon Organic

Fresh produce to Consumers

“ออน ออร์แกนิค” เกิดมาจากแนวคิดที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของไทย ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งอาหารอินทรีย์ สินค้าเกษตรที่เกษตรกรจะนำมาขายที่ร้านใจบุญ จะต้องเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์เท่านั้น เราต้องการคนที่มีหัวใจอินทรีย์

Oon Organic

Fresh produce to Consumers

“ออน ออร์แกนิค” เกิดมาจากแนวคิดที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของไทย ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งอาหารอินทรีย์ สินค้าเกษตรที่เกษตรกรจะนำมาขายที่ร้านใจบุญ จะต้องเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์เท่านั้น เราต้องการคนที่มีหัวใจอินทรีย์

Our Services

ข่าวสาร

ออนไอทีวัลเลย์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ามาเยี่ยมชม และฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของไอทีกับธุรกิจ
1175 ผู้เข้าชม
ยินดีต้อนรับและขอบคุณ คณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการออนวัลเล่
1420 ผู้เข้าชม
Oon Valley ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการออนวัลเล่ย์
1260 ผู้เข้าชม

Our Partner

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์